De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Provincieopcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaams gewest

Overwegende dat de provinciale budgettoestand het behoud van de provincieopcentiemen op de onroerende voorheffing van het Vlaams Gewest vereist;

Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005 zoals gewijzigd;

Gelet tevens op artikel 2.1.4.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, zoals gewijzigd bij artikel 31 van het Decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies;

Besluit

Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2019 worden voor een termijn van één jaar, eindigend op 31 december 2019 , ten behoeve van de provincie Limburg, tweehonderdveertien komma twee en vijftig (214,52) opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven.

Artikel 2
Deze opcentiemen zullen geïnd worden door het Vlaams Gewest.

Hasselt d.d. 21 november 2018

De provinciegriffier wd.
Liliane Vansummeren

De voorzitter
Gilbert Van Baelen


Contactgegevens dienst
Tel.: 011 23 77 02
E-mail: provinciebelastingen@limburg.be